Services

Տարեկան աբոնեմենտ

Տարեկան փաթեթն իր մեջ ներառում է 4 մաքրում: Տարեկան փաթեթի ձեռքբերումը թույլ է տալիս խնայել արժեքի 10%-ը և հնարավորություն է տալիս նախապես պլանավորել մաքրման ամսաթվերը:
€ 219
Հայաստան, Ուկրաինա, Russia
€ 329
Իսրայել